Hvorfor trykkteste?

Trykktesting er en målemetode for infiltrasjon og viser hvor lufttetett en bygning er. Resultatet verifiseres med et lekkasjetall (luftveksling pr time). Måleresultatet dokumenterer bygningens lufttetthet og skal oppfylle tallfestede krav i energiforskriften.

Det stilles strenge krav til lufttetthet i Plan- og bygningsloven. Kravet ble ytterligere skjerpet 01.01.2016 og videreført i Byggteknisk Forskrift i 2017. (TEK-17)

Nye bygninger krever dokumentasjon og uavhengig kontroll av lufttetthet.

Eldre boliger kan trykktestes før rehabilitering, og sammen med termografi, kartlegge behov for isolering og vindtetting.

Hvorfor trykkteste? | Termografiteknikk AS
Hvorfor trykkteste? | Termografiteknikk AS

God lufttetthet har betydning for en rekke faktorer:

Her har du noen grunner til hvorfor trykktesting er en god ide:

 • Oppvarmingsbehov
 •  Fuktsikring
 •  Varmekomfort
 •  Luftkvalitet
 •  Brannsikring
 •  Lydisolasjon
 • Tetthet mot radon
 • Spredning av lukt.

Redusert oppvarmingsbehov

Å redusere varmetapet fra bygninger er den viktigste grunnen til at det stilles lufttetthetskrav i byggeforskriften. Utettheter i ytterkonstruksjonen øker energiforbruket på flere måter:

 • Luftlekkasjer medfører større luftskifte, og dermed større ventilasjonsvarmetap. Lekkasjeluften strømmer utenom varmegjenvinneren, slik at mindre varme blir gjenvunnet.
 • Varmemotstanden i isolasjonsmaterialene reduseres hvis kald uteluft får sirkulere inne i vegger og tak.
 • Utettheter påvirker boligens komfort i form av kald trekk, og dette øker energibruken ved heving av innetemperaturen.
 • Varmetap på grunn av høye lekkasjetall henger sammen med type klima, bygningens plassering i terrenget, antall etasjer og type ventilasjonsanlegg.

Fuktskader

Luftlekkasjer gir økt risiko for fuktskader. Det er takkonstruksjonen som er mest utsatt siden det innvendige overtrykket er størst oppunder taket. Når fuktig inneluft lekker inn i isolerte konstruksjoner, blir luften avkjølt og det kan felles ut fukt i form av kondens på kalde overflater. På vinterstid kan en få betydelig fuktoppsamling i form av rim, som ved væromslag smelter og renner ned i isolasjonen. Dersom tilstanden vedvarer kan dette resultere i skjulte fukt-, mugg- og råteskader.

Bedre varmekomfort

God lufttetthet hindrer trekkproblemer ved gulv, og reduserer varmetap i yttervegger og tak.

Ved bruk av balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning blir tilluften forvarmet, slik at man også unngår trekkubehag ved tilluftsventilene. Avtrekksventilene sørger for å lede bort forurenset fuktig luft.